FAQ o Fundację

Czy wpłaty na działalność statutową Fundacji mogą być traktowane jako darowizna i odliczone od podatku dochodowego?
Tak, mogą, ale tylko wtedy, gdy są przekazywane na konto bankowe (w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji)

Czy te wpłaty są traktowane jako darowizna przekazana organizacji na prowadzoną przez nią działalność pożytku publicznego, czy też na cele kultu religijnego?
Ani jedno, ani drugie. To są cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Czy istnieje jakaś inna podstawa prawna do odliczenia tej darowizny?
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
przekazane na cele kultu religijnego

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/darowizny

Czy mogę otrzymać statut Fundacji ADEODATUS?
Tak. Znajduje się w zakładce Dokumenty Fundacji

Czy mogę otrzymać potwierdzenie otrzymania (pokwitowanie odbioru) w/w wpłat?
Trzeba wydrukować swój wyciąg bankowy z konta z dokonanymi wpłatami – jest to wystarczający dokument do dokonania odpisu. Gdyby jednak Urząd Skarbowy właściwy miejscu zamieszkania żądał pisemnego potwierdzenia prosimy napisać taką prośbę na adres: adeodatus@ogrod.augustianki.pl

Czy mogę ewentualnie liczyć na otrzymanie sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny na cele działalności pożytku publicznego?
Sprawozdanie organizacji typu fundacja czy stowarzyszenie jest jawne i zamieszczone w zakładce “Sprawozdania”. Składane do końca czerwca (CIT) – podatkowe, a jeśli chodzi o działalność to do końca roku (do 31 grudnia) do Ministerstwa za ubiegły rok. Wszystkie nasze wydatki muszą jednak mieścić się w celach statutowych.