Modlitwy

Siłą wspólnoty jest modlitwa. Nasza Reguła zawiera zachętę do wytrwałości i wierności w modlitwie, do zgodności modlitwy warg z modlitwą serca i życia: rozważajcie w sercu to, co wymawiacie ustami. Codziennie przez pół godziny rozważamy słowa Pisma Świętego. Przed rozmyślaniem i po nim modlimy się poniższymi tekstami:

Modlitwa przed rozmyślaniem

O, Panie mój i Boże, wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że oczy Twoje ku mnie są zwrócone. Upadam przed Tobą na kolana, czując się niegodną stanąć przed obliczem Twoim. Pełna jednak ufności w Twej nieskończonej dobroci, błagam Cię pokornie o łaskę, bym to rozmyślanie odprawiła na Twoją większą chwałę i mój duchowy pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznała, bardziej ukochała i wierniej Tobie służyła. O tę łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Maryi Panny, moich świętych Patronów i Patronek, mego Anioła Stróża.

Modlitwa po rozmyślaniu

Duszo Chrystusowa uświęć mnie,
Ciało Chrystusowe zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa napój mnie,
Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie,
Męko Chrystusowa wzmocnij mnie.
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie!
W ranach swoich świętych ukryj mnie,
Nie dozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złego obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie
i każ mi przyjść do Siebie,
abym ze Świętymi Twymi
wielbiła Cię na wieki wieków. Amen.

O, Jezu żyjący w Maryi, przybądź i żyj w sługach Twych, w duchu Twej świętości, w pełności mocy Twej, w prawdziwości cnót Twoich, w doskonałości dróg Twoich, wspólności Tajemnic Twych, zapanuj nad wszelką wrogą potęgą, w Duchu Twym, na chwałę Ojca. Amen.

 

Modlitwy za przyczyną Matki Bożej Dobrej Rady

Ofiarowanie dnia

Ojcze Przedwieczny, przez ręce Dziewicy Maryi, Matki Dobrej Rady i w łączności z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ofiarujemy Ci nasze modlitwy i prace, radości i cierpienia dnia dzisiejszego, na chwałę Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia wszystkich ludzi. Spraw, Panie, aby nasze oddanie się Matce Bożej Dobrej Rady, było dla nas wszystkich wezwaniem do codziennej wierności w życiu zakonnym i odnowienia zapału na drodze modlitwy i siostrzanej wspólnoty. Amen.

Akt oddania się Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Dobrej Rady

Panie Jezu, za pośrednictwem Matki Bożej Dobrej Rady, prosimy Cię, uczyń całą naszą Wspólnotę Augustiańską w Polsce, jedną świątynią Boga, w której śpiewa się Twoją chwałę. Weź ją pod swoją opiekę, usuwaj wszystkie przeszkody na jej drodze i wspieraj, byśmy wzrastały w świętości. Spraw, abyśmy szukały w niej jednomyślnie Boga, ćwiczyły się w ascezie według swych możliwości i w siostrzanej przyjaźni dochodziły do upragnionej jedności z Tobą, Boże, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.

 Modlitwa dziękczynna do Matki Bożej Dobrej Rady

Matko nasza Dobrej Rady, pokornie klękamy przed Twoim Obliczem, aby Ci podziękować, za troskliwą miłość Twego matczynego serca. Wsłuchałaś pragnień naszej ludzkiej natury, która z utęsknieniem oczekiwała momentu, w którym Bóg ukaże prawdziwe oblicze człowieka w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za wszystkie dary, którymi Ojciec, Pan życia, podtrzymuje nas na drodze wiary. Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić w tym samym duchu, którym Ty Matko, uwielbiałaś Pana i rozradowałaś się w Bogu, Zbawicielu Twoim i naszym. Matko, naucz nas modlić się, dziękować i uwielbiać Boga. Spraw, aby nasze uwielbienie i dziękczynienie stało się ofiarą całego naszego życia zakonnego. O to Cię, prosimy, Matko, przez nasze dziękczynienie Temu, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, abyśmy przez tchnienie Ducha Świętego, stały się z Nim duchową ofiarą miłą Ojcu. Amen.

Modlitwy za przyczyną św. Augustyna

O pomoc w drodze do Boga

Wspaniały Doktorze Łaski, Święty Ojcze Augustynie! Ty, który wyśpiewałeś cuda miłosiernej miłości Boga. zdziałane w Twojej duszy, dopomóż nam ufać zawsze i jedynie w pomoc Bożą. Ty poznałeś ciemności błędu, byłeś skowany więzami pychy i zmysłowości znosiłeś udrękę, oddalenia od Boga, poznałeś grzech, ale przez modlitwy i błagania Twojej matki, świętej Moniki, potężna ręka Pana wyrwała Cię z ciemności i zanurzyła w Królestwie światła. 0 wielki Święty Augustynie, dopomóż i nam odnaleźć Boga, wieczną Prawdę, prawdziwą Miłość i umiłowaną Odwieczność. Naucz nas wierzyć i żyć w łasce, zwalczając nasze namiętności. Bądź z nami w drodze do Życia bez końca, aby widzieć, kochać i nieustannie wielbić Pana Boga. Amen.

O miłość

Promienne słońce Kościoła katolickiego, duszo niezrównana, geniuszu potężny i wielki, chwalebny święty Augustynie, przyjmij naszą pokorną i ufną modlitwę. Przed wielu wiekami opuściłeś ziemię, by radować się wiecznym pokojem w Bogu, Twoją jedyną miłością, lecz z Twoich pism rozlewa się wspaniałe światło do naszych umysłów i serc, a ze wspomnień twojego życia płynie słodka ufność w nieskończone miłosierdzie Boże. Pokornie wzywamy Twojej pomocy, o święty Doktorze i Ojcze. Zwróć nasze umysły ku prawdzie. Przez Ciebie tak długo szukanej. Chroń nasze serca od zasadzek namiętności i pychy, które usiłują skierować nas na drogi, gdzie nie ma pokoju. O, Wielki Święty, spraw, abyśmy także i my mogły duszą skruszoną, lecz rozradowaną, powtórzyć okrzyk Twojego płomiennego serca: “Późno Cię pokochałem, o Piękności nieskończona, późno Cię pokochałem!”. Amen.

Modlitwa św. Tomasza z Villanova

Boże, pragnę Cię kochać nieustannie, bez stawiania ograniczeń mojej miłości. Ty nie stawiałeś granic kochając mnie, Ty nie mierzyłeś swych darów, obdarzając mnie nimi. Dlatego i ja nie będę mierzyć mojej miłości. Boże mój, kocham Cię z całej mojej duszy, tak mocno, jak tylko potrafię. Amen.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Rity

O pomoc w sprawach trudnych

Pod brzemieniem cierpienia uciekam się do Ciebie, umiłowana święta Rito, ufna, że zostanę wysłuchana. Błagam Cię uwolnij moje biedne serce od gnębiących je zmartwień, a mojej udręczonej duszy przywróć spokój. Ty, która zostałaś obrana przez Boga orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych, wybłagaj łaskę, o którą Cię proszę [wymienić ją]. Czyż możliwe, abym nie doznała Twej przemożnej opieki? Jeżeli winy moje są przeszkodą do spełnienia mej prośby, wyjednaj mi u Boga łaskę skruchy i przebaczenia w szczerym ich wyznaniu. Nie pozwól, abym dłużej wylewała łzy goryczy. O Panie, wynagródź moją głęboką nadzieję w Tobie, a wszędzie opiewać będę Twe wielkie miłosierdzie, względem dusz zasmuconych. O godna podziwu Oblubienico Ukrzyżowanego, od którego otrzymałaś w darze jeden z Jego bolesnych cierni na Twoim czole, pomóż mi dobrze żyć i godnie umrzeć. Amen.

O łaskę w cierpieniu

O chwalebna święta Rito, która cudownie uczestniczyłaś w boleściach Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, uproś mi łaskę, abym znosiła z poddaniem się woli Bożej wszystkie trudy i cierpienia tego życia. Wspieraj mnie we wszystkich moich potrzebach. Amen.

 W różnych potrzebach

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana, naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam: módl się za mną o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę [wymienić ją]. I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i  Ducha Świętego. Amen.